Főoldal     Havi jelentések     Intézetünkről     Könyvtár  

A mindennapos tevékenységre a technikai haladás először az 1979-ben beszer­zett fénymásoló, majd a számítástechnika és az Internet megjelenése jelentős hatást gyako­rolt. A számítógépek és informati­kai adatbázisok nemcsak az iroda­lomkuta­tást, hanem a helyben olvasási és kölcsön­zési szokásokat is fokozatosan megváltoztatta. Ma már az intézet által hozzáférhető elektronikus adatbázisok böngészése és letöltése által található meg a legtöbb információ, érhető el a legtöbb releváns szakcikk. Indulásától tagajai, előfizetői vagyunk az Elektronikus Információ Szolgáltatásnak. Ez által érjük el az EBSCO, a Science Direct, a Springer és a hazai adatbázisok közül az Akadémiai Kiadó tartalmait.

Az OEK megalakulása,  majd a működésében bekövetkező változások a Könyvtár munkájában is megmutatkoztak. A 2002-ben  az  újonnan beve­zetésre kerülő informa­tikai hát­térrel támogatott egészségügyi nyilvántartó prog­ramok oktatá­sára szükségessé vált egy okta­tóterem kialakítása, amely a Könyvtár olvasótermében, 14 számítógép elhelyezésével való­sult meg,
mely évente többször ad helyet különböző továbbképzéseknek és tanfolyamoknak, a hallgatók legnagyobb megelégedésére.


Állomány

Az Országos Epidemiológiai Központ Könyvtára intézeti szakkönyvtár.

Gyűjtőköre kezdetben az OKI, 1948-1954 között az OKI fiókállomásai, majd 1998. óta az OEK mindenkori munkájához igazodva a közegészségügy-járvány­ügy és határterületeinek (fertőző betegségek, mikrobiológia, genetika, iskola- és környezet-egészségügy, toxikológia) irodalma.

A gyűjtési terület az aktuális feladatokhoz alkalmazkodva időről-időre módo­sult, elhagyva olyan területeket, amelyek irodalmát más, újabban létesített könyvtár vette át. Így adták át állományuk egy részét az Országos Gyógyszerészeti Intézet­nek és az Országos Sugár-egészségügyi és Sugárbiológiai Kutató Intézetnek.

Fontos és állandóan fejlesztett gyűjtemény a kézikönyvtár: szótárak, szakszótá­rak, lexikonok, bibliográfiák, összefoglaló művek stb.

Az állomány 1927-ben 4.818 kötetből állt, amelynek megközelítően a fele periodika volt. Ez az arány a következő évek gyarapodására is jellemző volt, ami lehetővé tette, hogy a Könyvtár az ország legjelentősebb közegészségügyi könyv és folyóirat gyűjteményével rendelkezik.

Folyóiratok

Napjainkban az állomány kétharmad része jelentős szakirodalmi értéket kép­viselő folyóirat.

1927-től, a 42 kurrens folyóirattól 1967-ig, 299 folyóiratig (kivéve a háborús éveket, amikor összesen 5 periodika járt) állandó volt a növekedés. Ezt követően azon­ban csökkenés következett be, 1998-ban a megrendelt folyóiratok száma 158 volt. Napjainkban összesen 20, zömmel magyar folyóirat jár a Könyvtárnak.


Több jelentős egészségügyi szakfolyóirat az első évfolyamától megtalálható az állományban:

 •         American Journal of Hygiene/Epidemiology: 1. 1925-160. 2004.;
 •         American Journal of Public Health: 1. 1912.-94. 2004.;
 •         Archiv für die Gesamte Virus Forschung (Archives of Virology): 1. 1939.-;
 •         Helmintological Abstracts: 1. 1932.-73. 2004.;
 •         Journal of Bacteriology: 1. 1916.-186. 2004.;
 •         Journal of Immunology: 1. 1916.-159. 1997.;
 •         Journal of Infectious Diseases: 10. 1912.-;
 •         Népegészségügy: 1. 1920.-;
 •         Orvosképzés: 1.1911.-;
 •         Zentralblatt für Bakteriologie Parasitenkunde und Infektionskrankheiten
          (Int J Hyg és Int J Med): 1.1987.-;
 •         Ergebnisse der Mikrobiologie (Current Topic): 1. 1914.-.

Történeti értékkel bír sok, a századelőn megjelent, esetleg már más könyvtárak­ban selejtezésre került egészségügyi folyóirat (pl. Gyógyászat 1. 1861-50. 1910.; Egészség 1. 1887-58. 1944.)


A cikk oldalai:  1  2  3  4 

    Osztályok tevékenysége

    Szervezeti felépítés

    Könyvtár

Új beszerzések
 

    Tudományos Tanácsadó Testület

    Akkreditáció és tanúsítások

    Éves beszámolók

Archívum
 

    Nagyjaink

    Alapító Okirat